NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 OŚRODEK TROPICANA FAMILY z dnia 06.06.2020

Najwyższym priorytetem OŚRODKA TROPICANA FAMILY jest zdrowie i bezpieczeństwo Gości, Pracowników oraz partnerów biznesowych.

W trosce o to wprowadziliśmy niezbędne procedury, zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (GIS, MZ, WHO). Zalecenia w/w instytucji monitorujemy na bieżąco i w przypadku wdrażanych zmian, natychmiast aktualizujemy nasze procedury. Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami obowiązującymi w naszym Ośrodku.

Ośrodek TROPICANA FAMILY jest dostępny wyłącznie dla Gości ujętych w Karcie Rejestracyjnej,  a także personelu Ośrodka oraz osób współpracujących.

I. Goście
Przed zameldowaniem
– W dniu przyjazdu – jeszcze przed wydaniem kluczy do zarezerwowanego Domku i podpisaniem przez Państwa Karty Rejestracyjnej, poprosimy Państwa o wyrażenie pisemnej zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia w związku z epidemią COVID-19 [dalej: Zgoda COVID-19]. Jej udzielenie będzie niezbędne abyśmy z naszej strony mogli wykonać zawartą umowę. Po jej udzieleniu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety o stanie zdrowia.
– Zakazuje się wstępu na teren Ośrodka osobom chorym na COVID-19, objętym kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, albo takim które zamieszkują z taką osobą.
– W przypadku uzasadnionych obaw, dotyczących stanu zdrowia Państwa, mamy prawo anulować rezerwację i poprosić o zmianę terminu, w trosce o zdrowie pracowników i innych Gości.
– Zastrzegamy sobie prawo do pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem.
– W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. temperatura pow. 38 st. C, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, zanik smaku/węchu, lub trudności w oddychaniu, nie będzie możliwe zakwaterowanie w naszym Ośrodku. Osoba z opisanymi w tym punkcie objawami, zostanie poproszona o jak najszybsze zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego własnym transportem, celem konsultacji z lekarzem lub skontaktowanie się z odpowiednimi służbami pod numerem tel. 999 lub 112. Jeżeli podobne objawy wystąpią u Państwa przed przyjazdem do nas, w trosce o zdrowie innych Gości oraz naszych pracowników, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się z przybyciem.
– W każdym takim przypadku Pracownik musi sporządzić dokumentację i w tym celu wypełnić oświadczenie w imieniu Gościa podając przyczyny nie zakwaterowania Gościa. Równocześnie taka sytuacja gdy ma miejsce, jest zgłaszana do właściciela Obiektu.
– Ośrodek TROPICANA FAMILY udostępnia numer telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej (94 342 40 85 wew. 227), najbliższego oddziału zakaźnego: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, ul. Chałbińskiego 7, tel. 94 348 82 98 oraz infolinii NFZ (800 190 590).

Na terenie OŚRODKA
– Na terenie recepcji mogą przebywać osoby z jednego Domku – informacja o tym znajduje się przed wejściem do recepcji
– Wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa przed recepcją, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy Gośćmi (minimum 2 metry). Minimalizujemy też czas jaki jest konieczny do realizacji procedury zakwaterowania, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
– Na terenie całego Ośrodka (za wyjątkiem wynajętych przez nich Domków) Gości obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy sobą, również w strefie parkingów (jeśli nie można zachować bezpiecznej odległości ze względu na usytuowanie miejsc parkingowych należy wsiadać/wysiadać rotacyjnie, tak aby zachować ww. dystans). Odległość 2 metrów nie obowiązuje w następujących przypadkach:
    – jeśli jej zachowanie nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:  dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
    – z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
    – jeżeli jest zrealizowany obowiązek zakrywania ust i nosa opisany poniżej
– Goście przebywający  w częściach wspólnych Ośrodka TROPICANA FAMILY (poza swoimi domkami), jeśli nie jest możliwe zachowanie dystansu 2 metrów, w a w recepcji zawsze, są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS i w okresie w jakim ten nakaz obowiązuje  (https://www.pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz ).  Preferowane są maseczki lub przyłbice. Maseczki można zakupić również w recepcji.
– Z obowiązku zakrywania ust i nos zwolnieni są:
    – dzieci do ukończenia 4. roku życia;
    – osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym   albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
– Ze wszystkich Usług Dodatkowych, jak również z kontynuowania pobytu na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILY, mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące objawów choroby zakaźnej, w szczególności COvID-19
– Wszelkich płatności należy dokonywać kartą bądź blikiem. Nasze terminale płatnicze zabezpieczyliśmy folią, którą regularnie wymieniamy. Faktury będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.
– Podczas podpisywania dokumentów nasi Goście korzystają z długopisów, które dezynfekujemy po każdym ich użyciu.
– Na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILTY – w ogólnodostępnych i oznaczonych miejscach, jak również –  zostały udostępnione dla Gości, płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk. Indywidualnie są również wydawane środki dezynfekujące dla każdego Domku – płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezyfekcji powierzchni (którego można używać do dezynfekcji dowolnych miejsc na terenie Ośrodka), mydło w płynie  antybakteryjne.
– Prosimy o systematyczne mycie rąk wodą z mydłem lub ich deynfekowanie.
– W przestrzeniach wspólnych będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, poręcze, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, krany, blat w recepcji).
– Wstęp na teren Ośrodka mają tylko Goście – tj. osoby wymienione w Karcie Rejestracyjnej, które udzieliły Zgody COVID-19, pracownicy i obsługa Ośrodka oraz w ograniczonym zakresie firmy współpracujące.
– Personel Ośrodka będzie obsługiwał Gości w maseczkach (ew. przyłbicach)
– Klucze do Domków są dezynfekowane po każdym oddaniu przez Gości.
– W recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek, pediatry oraz ośrodka zdrowia w Darłowie.
– Realizujemy systematyczne informowanie Gości o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku.
– Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli jakości pracy naszego Personelu;

Domki
– Po każdym pobycie Domek jest dezynfekowany przy użyciu atestowanych środków i narzędzi oraz gruntownie wietrzony
– Sprzątanie i dezynfekcja Domków są wykonywane po wyjeździe Gości. Brak usługi płatnego serwisu sprzątania Domku na życzenie podczas pobytu.
– W Domkach nie będą dostępne suszarki do włosów oraz usunięte zostają wszelkie materiały informacyjne, gazetki, foldery oraz niektóre dekoracje.
– W ramach wyposażenia każdego Domku wydawane są: płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni (którego można używać do dezynfekcji dowolnych miejsc na terenie Ośrodka), mydło w płynie  antybakteryjne.

Usługi Dodatkowe
Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa strefy animacyjne, place zabaw i inne atrakcje związane z animacjami będą dostępne z zachowaniem każdorazowo obowiązującego reżimu sanitarnego oraz wytycznych GIS oraz Ministerstwa Rozwoju. Niezależnie od tego Ośrodek ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu Ośrodka,
Usługi dodatkowe są świadczone zgodnie z Regulaminem Usług Dodatkowych oraz niniejszym Regulaminem.
W przypadku ewentualnej kolizji zapisów Regulaminu Obiektu – Ośrodka TROPICANA FAMILY, Regulaminu Usług dodatkowych i niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają kolejno: niniejszy Regulamin, Regulamin Obiektu – Ośrodka TROPICANA FAMILY, Regulamin Usług Dodatkowych.

Zasady korzystania z Usług Dodatkowych dostępnych w miniCLUB
– do miniCLUBU wstęp mają tylko zdrowe osoby, bez objawów infekcji
– każda osoba dorosła przy wejściu do miniCLUBu powinna zdezynfekować ręce
– przed wejściem do miniCLUBU i po wyjściu, dzieci powinni umyć ręce wodą z mydłem (powinni dopilnować tego rodzice lub opiekunowie)
– przed wejściem do klatki „małpiego gaju” obwiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa„małpiego gaju”
– w trakcie korzystania z miniCLUBU należy regularnie myć ręce wodą z mydłem
– przy sprzęcie cymbergaj, bilard, piłkarzyki znajdują się pojemnik ze środkiem do dezynfekcji – zaleca się ich użycie przed każdym korzystaniem z ww. atrakcji, poprzez spryskanie urządzeń, w szczególności lotek darta; kijów do bilarda i kul, czy grzybka (rakietki) i krążka cymbergaja;
– należy zachować dystans społeczny co najmniej 2 metry, a jeśli to niemożliwe, wszystkie osoby powyżej 4 roku życia powinny zasłaniać usta i nos np. maseczką, maską, przy pomocy odzieży lub jej części, lub przyłbicą (z wyłączeniem osób wymienionych w części „Na terenie Ośrodka” pkt. 5)
– w przypadku kaszlania, czy kichania, należy zasłaniać usta i nos łokciem lub chusteczką, którą należy niezwłocznie wyrzucić do kosza na śmieci i umyć ręce wodą z mydłem
– nie należy wnosić zabawek, jedzenia, napojów i innych zbędnych rzeczy
– prosimy o przestrzeganie korzystania z podziału na strefę wejścia do miniCLUBu i strefę wyjścia
– miniCLUB jest otwarty od godz. 10.00 do godz. 20.00 z obowiązkową przerwą techniczną od 13.00-16.00 przeznaczoną na dezynfekcję pomieszczenia, w tym podłoża oraz wszystkich znajdujących się w nim przedmiotów i sprzętów. Druga dezynfekcja odbywa po zamknięciu miniCLUBu, a przed jego ponownym otwarciem
– miniCLUB jest regularnie wietrzony, nie rzadziej niż przez 15 min. raz na godzinę, a przy sprzyjającej pogodzie podniesione są osłony plastikowe
– podczas Seansu Bajkowego  krzesła dla dzieci są rozkładane z dystansem 2 m i dezynfekowane po zakończeniu seansu. Prosimy o dopilnowanie przez rodziców/ opiekunów o zajmowanie stałego miejsca (krzesła) przez dziecko. W przypadku dojścia nowych osób i wątpliwości czy na wybranym krześle nie siedziało wcześniej już inne dziecko prosimy o użycie płynu do dezynfekcji dostępnego przy urządzeniach mini CLUBU i spryskanie nim krzesełka

Zasady korzystania z Usług Dodatkowych dostępnych na otwartej przestrzeni Ośrodka
– do Usług Dodatkowych dostępnych na otwartej przestrzeni Ośrodka należą m.in.: dmuchańce, animacje, występy, pokazy iluzjonisty, pokazy teatrzyku, inne pokazy, happy disco, talent show, karaoke, turnieje, balonowe party, pokaz baniek mydlanych. O tym jakie Usługi Dodatkowe należą do tej kategorii decyduje każdorazowo nasz Ośrodek
– dla zachowania bezpieczeństwa, w trakcie korzystania z danej Usługi Dodatkowej dostępnej na otwartej przestrzeni Ośrodka, w atrakcji nie może brać udziału więcej niż 150 osób
– w przypadku różnego rodzaju Usług Dodatkowych dostępnych na otwartej przestrzeni Ośrodka wprowadzamy obowiązek zakrywania ust i nosa dla wszystkich osób powyżej 4 roku życia (z wyłączeniem osób wymienionych w części „Na terenie Ośrodka” pkt. 5). Z doświadczenia naszego Ośrodka wynika, że podczas tych atrakcji Goście nie będą w stanie zachować dystansu społecznego – co najmniej 2 metrów.
– przed skorzystaniem z miniCLUBU i po skorzystaniu, dzieci powinni umyć ręce wodą z mydłem (powinni dopilnować tego rodzice lub opiekunowie); przed wejściem do urządzeń typu Sala Zabaw  obwiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane i dostosowane do wymogów bezpieczeństwa urządzeń
– korzystanie z zewnętrznych placów zabaw, jak również domku księżniczki na tyłach budynku, powinno się odbywać przez dzieci w obuwiu
– leżaki, altany  grillowe oraz domek księżniczki dostępne na tyłach Ośrodka, jak również zewnętrzne place zabaw są dezynfekowane dwukrotnie w ciągu doby – w przerwie technicznej od 13.00-16.00 oraz w godzinach nocnych, tak aby mogły od rana służyć Gościom. Dmuchańce są dezynfekowane po zakończeniu atrakcji, która nie trwa dłużej niż 2 godziny na dobę. Przypominamy, że na wyposażeniu każdego domku znajduje się płyn do dezynfekcji powierzchni płaskich ze spryskiwaczem, którego Goście w razie potrzeby mogą używać właśnie np. do indywidualnej lub dodatkowej dezynfekcji leżaka, altany grillowej, elementów domku czy innych powierzchni w razie potrzeby, w tym wypożyczonego sprzętu PUKY.
– ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy, że jeżeli Usług Dodatkowych dostępnych na otwartej przestrzeni Ośrodka nie da się zorganizować z przyczyn związanych z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi, nie będą one organizowane w innym miejscu np. w zamkniętym pomieszczeniu – w miniCLUBie

II. Pracownicy i Obsługa Ośrodka w trosce o dbałość o bezpieczeństwo naszych Gości:
– Wszyscy nasi Pracownicy i Obsługa dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy zgodnie z www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy
– Dodatkowo każdy Pracownik i Obsługa, jak i pracownicy firm kooperujących przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru – nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, utrata smaku/węchu – w przypadku wystąpienia objawów nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
– Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. specjalne osłony w recepcji oraz dostępność żeli antybakteryjnych;
– Wszyscy nasi Pracownicy i Pracownicy naszych Kooperantów stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo;
– Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 2 metry pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
– Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni wspólnych

III. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem
– Jeśli Gość mieszka już w naszym Ośrodku, a wystąpią wyraźne objawy zarażenia COVID-19, zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Ośrodek na nr tel. 731344122 o podejrzeniu zachorowania na COVID-19, wówczas zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym do tego miejscu,, powiadomimy kierownictwo naszego Obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał Gość, przeprowadzimy też rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W takim przypadku Gość ostanie również przez nas poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
– Ustalimy następnie listę pracowników oraz innych Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  Ośrodka, w których przebywał zarażony Gość i  zalecimy stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
– W takim przypadku wstrzymamy przyjmowania Gości, powiadomimy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologicznej oraz powiatowego inspektora sanitarnego i będziemy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

IV. Podsumowanie
Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i Pracowników oraz przedstawicieli dostawców obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi aktualizacjami. Sytuacja oraz bieżące obowiązujące przepisy są przez nas na bieżąco monitorowane.
Dbamy o sprawne przekazywanie informacji do naszych Gości jak i Pracowników. Nasi Pracownicy przechodzą regularne szkolenia w celu zachowania najwyższych z możliwych norm bezpieczeństwa. Szkolenia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną do tego procesu osobę w ramach naszego Ośrodka. Nasi Pracownicy stoją na straży bezpieczeństwa Naszych Gości. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbasz o swoje i nasze zdrowie.

Zaprezentowane na tej stronie informacje podlegają bieżącej aktualizacji i są modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS odnośnie funkcjonowania Hoteli oraz z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez Rząd RP.