Regulamin obiektu

 

Regulamin Obiektu - OŚRODKA TROPICANA FAMILY z dnia 20.05.2020

Osoby przebywające i wypoczywające na terenie Ośrodka TROPICANA Family zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILY i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zaakceptowanie Formularza Rezerwacyjnego, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu TROPICANA FAMILY. 

3. Regulamin, w każdorazowo obowiązującej wersji, dostępny jest do wglądu w recepcji Ośrodka TROPICANA FAMILY oraz na stronie  w zakładce Regulamin. 

4. Ośrodek Tropicana Family prowadzony jest przez właściciela - AURORA Hubert Walczak Bobrowiczki 16 76-100 Sławno NIP 839-208-10-77; REGON 320009654 [dalej: Ośrodek TROPICANA FAMILY; Ośrodek], zwanego dalej Właścicielem.

§1

1. Ośrodek TROPICANA FAMILY świadczy usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.). Usługi (w zależności od ich dostępności w poszczególnych okresach) obejmują w szczególności:  

a) wynajem Domków 

b) oferowane usługi dodatkowe [dalej: Usługi Dodatkowe]. 

2. Rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa:

a) droga telefoniczną

b) drogą poczty elektronicznej 

c) osobiście na terenie Ośrodka TROPICANA FAMILY 

3. W ramach funkcjonowania Ośrodek TROPICANA FAMILY zapewnia: 

a) pobyt Gościa w Ośrodku, 

b) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług

c) sprawną pod względem technicznym obsługę

4. Na życzenie Gościa, Ośrodek TROPICANA FAMILY świadczy m.in. następujące usługi:

a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b) oferowane w danym terminie Usługi Dodatkowe, w szczególności: Animacje, Występy, Dmuchańce, Pokazy, miniCLUB, Małpi Gaj, Place Zabaw, Wypożyczalnia sprzętu PUKY, Wypożyczalnia Rowerów, Altany grillowe na tyłach Ośrodka, leżaki na tyłach Ośrodka, Pralnia, przy czym Usługodawca zapewnia możliwość skorzystania z wyżej wymienionych Usług Dodatkowych jedynie opcjonalnie, wg. swojego wyboru i w takim zakresie w jakim jest to możliwe zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności w związku z stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 lub innymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wykonywanie ww. Usług Dodatkowych i to pod warunkiem, że w ocenie Ośrodka TROPICANA FAMILY świadczenie Usług Dodatkowych nie będzie stanowiło zagrożenia lub możliwości narażenia zdrowia lub życia Gości. Korzystanie z Usług Dodatkowych przez Gości wymaga stosowania się do obowiązujących w tym zakresie regulaminów, dostępnych na terenie Ośrodka.

§ 2

1. Po dokonaniu rezerwacji wstępnej (telefonicznej bądź mailowej) Ośrodek TROPICANA FAMILY przysyła uzupełniony Formularz Rezerwacyjny z numerem rezerwacji, podsumowaniem ustaleń, w tym ceną pobytu rozumianą jako opłata za najem Domku, a także treść niniejszego Regulamin w taki sposób, by mogli go Państwo przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Dokumenty te stają się częścią zawartej umowy. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez Ośrodek TROPICANA FAMILY zadatek w wysokości podanej w Formularzu Rezerwacyjnym, który co do zasady wynosi nie mniej niż 30% wartości kosztów całego pobytu (rozumianych jako opłata za najem Domku) w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie wpłaty zadatku należy przesłać mailem w ciągu kolejnych 3 dni.

2. Brak zapłaty zadatku lub brak przesłania nam potwierdzenia zapłaty w terminie o jakim mowa w ust. 2 powyżej, spowoduje, że Państwa rezerwacja zostaje automatycznie anulowana a wybrany Domek wraca do puli domków do wynajęcia. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz Formularza Rezerwacyjnego.

3. Resztę należności za zamówiony pobyt (najem Domku), określoną w Formularzu Rezerwacyjnym, pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub kartą  podczas przekazywania kluczy lub w przypadku Państwa prośby w formie przedpłaty przed przyjazdem. Odmowa wpłaty przez Państwa 100% wartości pobytu (najmu Domku) w dniu rozpoczęcia pobytu - stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji i zawartej umowy. W takim wypadku Ośrodek ma prawo zachowania wpłaconego zadatku, a zarezerwowany Domek wraca do puli domków do wynajęcia.

4. Osoba pobierająca klucze do Domku zobowiązana jest wypełnić Kartę Rejestracyjną i podać m.in. dane dotyczące liczby osób przebywających w Domku (również tych przebywających czasowo) oraz ich dane osobowe (m.in. imię i nazwisko). Dane te są pobierane przede wszystkim dla Państwa bezpieczeństwa, gdyż np. w przypadku konieczności ewakuacji Ośrodka jesteśmy zobowiązani do podania liczby przebywających Gości, a służby państwowe nie mogą przerwać akcji jeśli nie podejmą próby udzielenia pomocy wszystkim (musimy móc ustalić ile osób przebywa w danym Domku).

5. W cenę pobytu – najmu Domku - nie jest wliczona m.in:

a) opłata uzdrowiskowa pobierana w dniu przyjazdu (opłata każdorazowo wg Uchwały Rady Gminy Darłowo: 3,50zł.- os. dorosła i 2,50zł. dziecko/ za dobę)

b) kaucja zwrotna w wysokości 200 zł, pobierana w dniu przyjazdu oraz zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie powstały żadne roszczenia Ośrodka z tytułu szkody wyrządzonej przez Gości np. uszkodzenia czy zniszczenia w Domku

c) opłata za łóżeczko turystyczne dziecinne z pościelą 10zł/dobę

d) przy wynajmie na mniej niż 5 nocy doliczana jest opłata za końcowe sprzątanie 100zł

e) opłata za najem grilla elektrycznego 10zł/dobę

6. Nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku w razie niewykonania zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Gościa.

7. Za rozpoczętą dobę pobytu pobieramy pełną opłatę.

8. Informujemy, że po zawarciu umowy z Ośrodkiem Tropicana Family Gościom będącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.).

§ 3

  1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Przyjęcia i rejestracja Gości odbywają się w godzinach 16:00-20:30
  2. W przypadku niedotarcia Gości w dniu przyjazdu w terminie podanym w Formularzu Rezerwacyjnym lub w godzinach o których mowa w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Gości, uznaje się rezerwację za anulowaną bez zwrotu zadatku, a zarezerwowany Domek wraca do puli domków do wynajęcia.  
  3. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w Domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić Recepcji w dniu rozpoczęcia pobytu. Przekazanie i zdanie Domku następuje w obecności właściciela/zarządcy Ośrodka. Gość nie może przekazywać Domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  4. Ośrodek TROPICANA FAMILY może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

§ 4

Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 23:00 do godz. 7:00.W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie). uznany za wulgarny.

§ 5

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku lub na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób albo osób za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

2. Osoby niepełnoletnie, przez cały okres trwania pobytu, pozostają pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów. Obowiązku tego nie można przenieść na Ośrodek lub pracowników Ośrodka – dotyczy to w szczególności czasu i zabaw podczas: Animacji, Występów, Dmuchańcy, Pokazów, zabaw w miniCLUBie, Małpim Gaju, na Placu Zabaw, czy w związku z Wypożyczalnią sprzętu PUKY lub innych atrakcji realizowanych przez Ośrodek TROPICANA (także poza terenem Ośrodka). Zabawa osób niepełnoletnich na terenie Ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem i opieką rodziców lub opiekunów.

3. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, wszelkich regulacji, w tym przepisów powszechnie obowiązujących oraz zaleceń związanych z występowaniem epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy Ośrodka lub wprowadzonych przez nich dodatkowych Regulaminów (w szczególności: Regulaminu Usług Dodatkowych; Regulaminu Bezpieczeństwa COVID-19).

4. Nie przyjmujemy zwierząt.

5. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości, a także bezpłatnego sprzątania Domku w czasie pobytu.

6. Ośrodek może odtwarzać zgodnie z prawem utwory muzyczne, multimedialne oraz filmy lub inne materiały, które mogą nie stanowić jego własności intelektualnej, stąd ich wykorzystywanie przez Gości np. utrwalanie lub dalsza publikacja bez zgody podmiotów, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do tych utworów, może stanowić naruszenie prawa i wiązać się z odpowiedzialnością Gości.

 

§ 6

1. Osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej) nie mogą przebywać na terenie Ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00, a w pozostałych godzinach tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka. Korzystnie z atrakcji Ośrodka i udział w animacjach i imprezach przez osoby postronne (niezarejestrowane w Karcie Rejestracyjnej) – odwiedzające, możliwe za jest dodatkową opłatą 50zł/dzień/osobę.

2. Za pobyt dodatkowych osób (nieujętych w Formularzu Rezerwacyjnym) pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem Ośrodka najpóźniej podczas rezerwacji i przed wpłatą zadatku).

3. Obowiązywanie postanowienia ust. 1 zostaje wyłączone w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, lub jeśli Ośrodek tak postanowi w uzasadnionych wypadkach np. sytuacja związana z COVID-19. W tym czasie, teren Ośrodka jest dostępny wyłącznie dla Gości ujętych w Karcie Rejestracyjnej, a także personelu Ośrodka oraz osób współpracujących.

§ 7

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:

- palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w Domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,

- używania w Domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Domku

- przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych, żrących lub wydzielających przykrą woń, ładunków niebezpiecznych, broni, czy amunicji 

- ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed Domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych - altany grillowe (grille węglowe dostępne bezpłatnie). Istnieje możliwość wynajęcia grilla elektrycznego za dodatkową opłatą wg stawki 10zł/dzień (płatne za cały okres wynajmu Domku) i grillowania przed Domkiem tylko na grillu elektrycznym.

- zabrania się smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.

2. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się  z obciążeniem Gości kosztem ozonowania Domku - dopłata 500zł.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

4. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w Domkach jakichkolwiek zmian i ich wyposażeniu. Żadnych zmian nie wolno również dokonywać na terenie Ośrodka.

§ 8

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden Domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji i przed wpłatą zadatku. Dodatkowe miejsce parkingowe płatne 10zł/dobę.

2. Ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Ośrodka jedynie w zakresie określonym odpowiednimi przepisami prawa art. 846-849 KC. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu Recepcji (za dodatkową opłatą). Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.

3. Nie odpowiadamy za żadne przedmioty pozostawione w Domkach, w szczególności wartościowe, oraz parkujące samochody na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.

4. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.

5. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.

6. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi Ośrodka, najlepiej przed końcem pobytu.

§9

W przypadku zgubienia klucza do Domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł. Prosimy o wynoszenie śmieci z Domków do kontenerów na terenie Ośrodka. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, przesłanie e-mailem wraz z Formularzem Rezerwacyjnym przed zawarciem umowy oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie Ośrodka.

§ 10

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka przyjmują do wiadomości, że w ich wizerunek jest przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego i może zostać upubliczniony.

2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka, w tym Goście, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej, utrwalonego w ramach ust. 4 poniżej poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.) przez Ośrodek we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie (np. na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych ośrodka Tropicana Family). W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Ośrodka lub innych osób działających na jego zlecenie.

3. Ośrodek jest objęty monitoringiem wizyjnym, zgodnie z Regulaminem Monitoringu Wizyjnego, dostępnym w recepcji Ośrodka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  zwanym dalej w skrócie RODO.

4. Oprócz monitoringu, Ośrodek utrwala wizerunek Gości na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych dla celów dokumentacji oraz promocji, a także w celu reklamowym. Wizerunek osób przebywających na terenie Ośrodka może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach a następnie rozpowszechniany  przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla ww. celów itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamowych. W tym wypadku dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.

5. Dane osobowe Gości, a także dane pracowników Ośrodka, w tym dane wizerunkowe np. publikacja wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku przetwarzane są również na podstawie zawartej umowy art.6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Na tej podstawie są przetwarzane dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z Usług Dodatkowych świadczonych przez Ośrodek, w tym wykonania zawartej umowy.

6. Goście wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych również w przypadku prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów, podtrzymania relacji z Klientem.

7. W okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie stanu zdrowia zgodnie z Regulaminem Bezpieczeństwa COVID-19 (art.6 ust.1 lit. a RODO), a druga strona umowy zawartej z nami zobowiązuje się, że wszyscy mieszkańcy wynajętego przez nią Domku taką zgodę udzielą. Udzielenie zgody następuje niezwłocznie po przyjeździe, nie później niż w chwili wypełnienia Karty Rejestracyjnej, chyba że zgoda został udzielona już wcześniej i nie została wycofana.

8. Wyrażenie zgody o jakiej mowa w ust. 2 powyżej na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie wizerunku, a także zgody o jakiej mowa w ust. 6 jest całkowicie dobrowolne i obejmuje okres trwania kampanii reklamowej/ marketingowej/ promocyjnej/ wizerunkowej lub do czasu wyrażenia sprzeciwu albo wycofanie zgody – w zależności co nastąpi pierwsze.

9. Wyrażenie zgody o jakiej mowa w ust. 7 powyżej na przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia jest konieczne w celu wykonania umowy przez nasz Ośrodek, brak jej udzielenia spowoduje, że nie będziemy mogli wykonać umowy z Państwa winy (odmowa wpuszczenia na teren Ośrodka).

10.Ośrodek nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby, w tym Gości, bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego Regulaminu wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

11. Pełny obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej ośrodka w zakładce RODO oraz w recepcji Ośrodka.

§ 11

1. Ośrodek TROPICANA Family nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Gościem lub z niniejszego Regulaminu spowodowane skutkiem siły wyższej rozumianej jako działanie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec np. powodzie, pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, epidemie lub stany zagrożenia epidemicznego, zamieszki, strajki generalne, działania zbrojne, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, brak dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, nagłe zjawiska atmosferyczne.

2. Ośrodek TROPICANA Family nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z usług Ośrodka TROPICANA Family w sposób sprzeczny z zawartą umową, Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami sanitarnymi odpowiednich organów (np. dotyczących epidemii COVID-19).

§ 12

1. W przypadku odmiennych regulacji wynikających z umowy zawartej z Gościem pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem ma treść umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące  przepisy prawa.

 

Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamin [wcześniejszy]

Osoby przebywające i wypoczywające na terenie Ośrodka TROPICANA Family zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu

§1

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela ośrodka TROPICANA Family zadatku w wysokości 30% całego pobytu w terminie 2 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające ze skladającym rezerwacje oraz go dowiedzające.

3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką lub kartą  podczas przekazywania kluczy lub w formie przedpłaty przed przyjazdem

4. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skróceni pobytu.

§2

1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zmeldowania gości odbywają się w godzianch 15:00-19:30

2. W przypadku niedotarcia Gości w dniu przyjazdu w terminie podanym w rezerwacji uznaje się ją za anulowaną bez zwrotu zadatku, a zarezrewowany domek zostanie wynajęty. 

3. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosiÄ w dniu rozpoczęcia pobytu.

4. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela/zarządcy ośrodka.

§3

1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiÄzuje w od godz. 23:00 do godz. 7:00

2. W trakcie całego pobytu prosimy aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości by nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie)

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

§4

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.Szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka

3. Nie przyjmujemy zwierząt.

4. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości.

§5

1. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00. W pozostałych godzinach tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka. Korzystnie z atrakcji ośrodka i udział w animacjach i imprezach przez osoby postronne -odwiedzające możliwe za jest dodatkową opłatą 50zł/dzień/osobę.

2. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji)

3. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

§6

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

-palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,

-używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku

-zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrÄących lub wydzielających przykrą woń

-ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych -altany grillowe (grille węglowe dostępne bezpłatnie).ÂIstnieje możliwość wynajęcia grilla elektrycznego za dodatkową opłatą wg stawki 10zł/dzień (płatne za cały okres wynajmu domku) i grillowania przed domkiem tylko na grillu elektrycznym.

-zabrania się smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się  z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku - dopłata 500zł.

§7

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić w właścicielem podczas rezerwacji. Dodatkowe miejsce parkingowe płatne 10zł/dobÄę,

2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym

3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności wystąpujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.

4. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§8

1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.

2. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

4. Osoby przebywające na terenie ośrodka wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz swoich dzieci i rozpowszechniania ich na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w Internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych ośrodka Tropicana Family. Zgodę tą wszystkie przebywające w Ośrodku i odwiedzające osoby wyrażają nieodpłatnie i bezterminowo co potwierdzają rozpoczęciem pobytu w dniu przyjazdu.

 

Dodatkowe opłaty:
W cenę najmu nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa pobierana w dniu przyjazdu (opłata wg Uchwały Rady Gminy Darłowo: 3,50zł.- os. dorosła i 2,50zł. dziecko/ za dobę). 

Ze swej strony jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Gości, aby wypoczynek upływał w miłej i przyjemnej atmosferze.

Wiadomość została wysłana! Dziękujemy!